بازدید کننده محترم:

وبسایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ولینگتون به آدرس http://wellington.mfa.ir منتقل گردیده و پست های الکترونیک آن نیز در حال انتقال است ، تا اطلاع ثانوی در صورت نیاز می توانید با آدرس های زیر با ما تماس بگیرید:

روابط عمومی:     info@iranembassy.org.nz

کنسولی:            consul@iranembassy.org.nz


شما پس از 10 ثانیه به آدرس جدید منتقل خواهید شد.

 

 

Dear Visitor

Our website has moved to http://wellington.mfa.ir permanently and our email addresses will be transferred soon, you can contact us by following addresses until further notice:

info@iranembassy.org.nz

conul@iranembassy.org.nz

 

You will be redirected to new address in 10 second.